Hạng dớn âm nhớc योग्यता các thỳi k Tol - सहिष्णु ग्रह

H Hng dớn âm nhớc योग्यता các thời kẫ

नियमित रूप से मूल्य
$ 120.00
विक्रय कीमत
$ 120.00
नियमित रूप से मूल्य
बिक गया
यूनिट मूल्य
प्रति 
कर सहित। शिपिंग चेकआउट पर गणना।

K nguyên của âm nhổc Cđ ểiđn đã kết thúc h thn một thế kỷ trước; tuy nhiên, những ởnh hưủng c na nó vẫn đóng mòt vai trò quan trọng cho ận tận ngày nay। Làm thà nào mà phong trào này ợư phc phát hành? Lững ngưữi chơi chính là ai? V àiàu gì làm cho thđại ni này nổi bật so vầi phớn còn lại? Cun sách này thảo luền vữ nhộng cột mốc quan trờng trong thời chó có và cách nó kết nốt vchi thớ hch chúng ta ngày nay।